รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายตรงกันข้าม (Antonym Words)

หนึ่งในวิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ ก็คือการฝึกศัพท์แบบเป็นคู่ๆ โดยจับคู่คำที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น White (ขาว) – Black (ดำ) วิธีนี้จะช่วยให้เราจำศัพท์เพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้น เพราะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างความหมายคำ (ความหมายตรงกันข้าม)

*เราเรียกศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามว่า Antonym Words นะ

1. [adj.] able – unable                                 สามารถ – ไม่สามารถ
2. [prepo.] above – below                          เหนือกว่า – ข้างใต้
3. [v.] accept – refuse, reject, decline      ยอมรับ – ปฏิเสธ
4. [v.] achieve – fail                                     สำเร็จ – ล้มเหลว
5. [v.] agree – disagree                               เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย
6. [adj.] alive – dead                                   มีชีวิต – ตาย
7. [v.] allow – forbid, prohibit                  ยอม, อนุญาต – ห้าม
8. [n.] ally, friend – enemy, foe                พันธมิตร, เพื่อน – ศัตรู
9. [adv.] always – never                            เสมอ – ไม่เคย
10. [adj.] ancient – modern                     โบราณ – สมัยใหม่
11. [v.] appear – vanish                            ปรากฎ – หายไป
12. [v.] approve – reject                            ยอมรับ – ปฏิเสธ
13. [v.] arrive – depart, leave                  มาถึง – จากไป, ออกเดินทาง
14. [adj.] arrogant – humble                   หยิ่งยโส – นอบน้อมถ่อมตัว
15. [v.] ascend – descend                         ขึ้น, รับตำแหน่ง – ลง, สืบเชื้อสายมา
16. [v.] attack – defend                            โจมตี – ป้องกัน
17. [adj.] awake – asleep                         ตื่น – หลับ
18. [n.] beginning – conclusion             การเริ่มต้น – บทสรุป
19. [adj.] best – worst                              ดีที่สุด – แย่ที่สุด
20. [adj.] better – worse                          ดีกว่า – แย่กว่า
21. [n.] birth – death                               การเกิด – ความตาย
22. [adj.] bitter – sweet                           ขม – หวาน
23. [v.] blame – praise                            กล่าวโทษ – ชมเชย *blame – praise เป็น [n.] ได้ด้วย
24. [adj.] blunt – sharp                          ทื่อ – แหลมคม
25. [adj.] bold – timid                            กล้า – ขี้กลัว
26. [adj.] boring – interesting             น่าเบื่อ – น่าสนใจ
27. [adj.] boundless – limited             ไร้ขอบเขต – จำกัด
28. [adj.] brand new – secondhand   ใหม่เอี่ยม – มือสอง
29. [adj.] brave – cowardly                  กล้าหาญ – ขี้ขลาด
30. [v.] break – fix, repair                    ทำแตก, พัง – ซ่อมแซม
31. [adj.] careful, cautious – careless ระมัดระวัง – ประมาทเลินเล่อ
32. [n.] center – edge                             ตรงกลาง – ขอบ, ริม
33. [adj.] cheap – expensive                 ถูก – แพง
34. [adj.] clean – dirty                           สะอาด – สกปรก
35. [adj.] clear – vague                         ชัดเจน – คลุมเครือ
36. [adj.] clever – stupid, foolish        ฉลาด – ทึ่ม, โง่
37. [v.] combine – divide, separate    รวม – แยก, แบ่ง
38. [n.] comfort – discomfort              ความสบาย – ความอึดอัดไม่สบาย
39. [adj.] complete – incomplete        ครบ, เสร็จ – ไม่สมบูรณ์, บางส่วน
40. [adj.] complex – simple                 ซับซ้อน – เรียบง่าย
41. [n.] compliment – insult               คำชม – คำดูถูก *compliment – insult เป็น [v.] ได้ด้วย
42. [v.] conceal – reveal, disclose      ปกปิด – เปิดเผย
43. [v.] continue – interrupt               ดำเนินต่อ – ขัดจังหวะ
44. [v.] correct – incorrect, wrong    ถูก – ผิด
45. [n.] courage – cowardice             ความกล้าหาญ – ความขลาดกลัว
46. [adj.] crazy – sane                         บ้า – จิตปกติ
47. [v.] create – destroy                      สร้าง – ทำลาย
48. [adj.] cruel – kind                         โหดร้าย – ใจดี
49. [adj.] deep – shallow                   ลึก – ตื้น
50. [n.] despair – hope                      ความสิ้นหวัง – ความหวัง